STATUT DRUŠTVA

STATUT DRUŠTVA

 

Na podlagi 8. in 13. člena Zakona o društvih (UL RS, št. 64/2011; ZDru1-UPB2) je zbor članov dne 9.11.2011 sprejel sklep o ustanovitvi Športnega kulturnega društva Dober dan,Perovo in sprejel naslednji

STATUT
športnega kulturnega društva Dober dan,Perovo

 

I.    SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

 

Športno kulturno društvo Dober dan, Perovo (v nadaljevanju ŠKD Perovo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb. Združuje ljubitelje kulture, športa, druženja in zabave.

Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba.

 

2. člen

 

Ime društva je Športno kulturno društvo Dober dan,Perovo.

Skrajšano ime društva je Društvo Perovo.

Sedež društva je v Kamniku.
3. člen

 

Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

4. člen

Društvo ima svoj znak, pečat in zastavo.

Znak društva vsebuje stiliziran povezovalni most čez Kamniško Bistrico, ljudi, žogo in noto ter napis Športno kulturno društvo Dober dan, Perovo.

Pečat društva vsebuje elemente znaka društva in napis Športno kulturno društvo Dober dan, Perovo

Zastava društva je prelivajoče svetlo rumene in oranžne barve, vsebuje znak društva.

 

Znak, pečat in zastavo društva določa upravni odbor, prav tako odloča o njihovi spremembi.

 

5. člen

 

Društvo se lahko združuje v različna športna in kulturna združenja na ravni lokalne skupnosti, regije in države.

 

 

6. člen

 

Društvo se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno društveno organizacijo, s podobnimi nameni in cilji, kot so predpisani z zakonom o društvih, s tem Statutom ter drugimi predpisi, pod pogojem, da dejavnost te tuje ali mednarodne društvene organizacije ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije.

 

 

7. člen

 

Delo društva je javno.

Društvo obvešča javnost o svojem delu preko sredstev javnega obveščanja oziroma na krajevno običajni način.

Članstvo je informirano in obveščeno o dejavnosti društva na zborih članov, sejah Upravnega odbora in drugih organov društva, ter na druge krajevno običajne načine.

II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

 

8. člen

 

Cilji in nameni društva so:

–       razvijanje humanih odnosov med člani društva;

–       ustvarjanje pogojev za kulturno, športno, zabavno in družabno življenje članov;

–       organiziranje športno-rekreativnih tekmovanj;

–       organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih, zabavnih, humanitarnih in drugih prireditev ter manifestacij;

–       izvajanje nastopov, kulturnih in športnih programov ter projektov;

–       organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji družabnih srečanj, delavnic in iger;

–       izvajanje izobraževalnih in vzgojnih programov na področju kulture in športa za svoje člane in širšo javnost;

–       organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji izletov in pohodov;

–       izdajanje društvenih biltenov, krajevnega glasila, izdaj turistično propagandnega značaja, drugih publikacij, avdio-video materialov in podobno;

–       splošna informacijska dejavnost;

–       ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter negovanje ljudskih običajev območja Perovo;

–       skrb za razvoj in obujanje podeželja ter za sožitje med mestom in podeželjem;

–       razvijanje kakovosti bivalne kulture;

–       delovanje na področjih rekreacije, športa,folklore, glasbe, petja, plesa, gledališča, lutk, filma, fotografije, etnologije, likovne in literarne dejavnosti, dobrodelnosti …;

–       podeljevanje priznanj članom društva in drugim krajanom Perovega za delo v dobrobit Perovega;

–       sodelovanje z občinskimi organi in drugimi skupnostmi, ki delujejo na območju lokalne skupnosti;

–       sodelovanje z društvi in zvezami tako doma kot v tujini;

–       skrb za nemoteno tehnično in finančno poslovanje društva.

Društvo lahko v okviru temeljnih namenov in ciljev, opredeljenih v prvem odstavku tega člena, opravlja tudi pridobitno dejavnost kot dopolnitev k osnovni dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa  zakon in sicer:

G 47.890       Druga trgovina na drobno na stojnicah z drugim blagom (prodaja ročnih izdelkov, spominkov, voščilnic, koledarjev…, na društvenih dogodkih)

I 56.290          Druga oskrba z jedmi (priprava in postrežba hrane za svoje člane in na dogodkih, ki jih organizira društvo)

I 56.300         Strežba pijač (prodaja pijače za svoje člane in na dogodkih, ki jih organizira društvo)

M 73.120       Posredovanje oglaševalskega  prostora (na dogodkih, ki jih organizira društvo)

N 82.300       Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

Q 88.991       Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij (v okviru dogodkov društva)

R 92.002       Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah (srečelov)

R 93.190       Druge športne dejavnosti

R 93.299       Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (pohodi, družabna tekmovanja,…, ki jih organizira društvo)

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje osnovnih namenov in ciljev iz tega člena.«

 

 

III. ČLANSTVO

 

9. člen

 

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane vsak pod enakimi pogoji, ki sprejema statut. Kdor želi postati član društva mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačati članarino. O sprejemu v društvo odloča upravni odbor, ki lahko članstvo tudi zavrne. Zavrnjen član se lahko pritoži na častno razsodišče.

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

 

10. člen

 

Član društva je tudi oseba, ki jo društvo imenuje za častnega člana društva. Častni član društva lahko postane oseba, ki je s svojim delovanjem imela posebne zasluge pri realizaciji programov društva, uresničevanju društvenih nalog in uveljavljanju društva. Ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva.

O podelitvi častnega članstva društva odloča upravni odbor društva.

Častni člani društva lahko postanejo redni člani društva ali nečlani društva. Častni član, ki ni član društva, nima pravice odločati v organih društva.

 

11. člen

 

Pravice članov društva so:

–       da volijo in so voljeni v organe društva. Vsak polnoletni član ali pravna oseba ima po en glas. Mladoletni člani društva ne volijo in ne morejo biti voljeni v organe društva;

–       da so informirani in obveščeni o delovanju društva;

–       da dajejo pobude, predloge in pripombe organom društva za izboljšanje delovanja društva;

–       da so deležni vseh ugodnosti, ki jih svojim članom zagotavlja društvo.

 

12. člen

 

Dolžnosti članov društva so:

–       da spoštujejo statut društva, društvene akte in sklepe organov društva;

–       da sodelujejo pri delu organov društva;

–       da sodelujejo pri uresničevanju nalog in ciljev delovanja društva;

–       da skrbijo za ugled društva;

–       da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi upravni odbor društva;

–       da sprejete naloge in obveznosti vestno opravljajo in varujejo društvene koristi;

–       da lahko uporabljajo imovino, prostore, opremo in objekte v skladu s programom, ki ga določajo organi društva.

 

 

 

13. člen

 

Članstvo v društvo preneha članu:

–       s prostovoljnim izstopom iz društva na osnovi pisne izjave o odstopu;

–       če ne plača članarine za tekoče leto;

–       z izključitvijo na podlagi odločitve pristojnega organa;

–       s smrtjo člana.
14. člen

 

Član se izključi iz društva, če grobo krši določbe Statuta, če imajo njegova dejanja hude posledice za društvo ali če moralno ali materialno prizadane interese društva.

 

15. člen

 

Pravice in dolžnosti članov organov so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in za požrtvovalnost, ki jo član pokaže pri svojem delu, lahko upravni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado.

IV.    ORGANI DRUŠTVA


16. člen

Organi društva:

–       zbor članov;

–       upravni odbor;

–       nadzorni odbor;

–       častno razsodišče.
ZBOR ČLANOV
17. člen

 

Zbor članov je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva, ki imajo pravico glasovati.

 

18. člen
Zbor članov je reden ali izreden. Reden zbor članov skliče predsednik upravnega odbora enkrat letno. Izreden zbor članov se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine  članov društva.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov v roku 30 dni od prejema podpisane zahteve ene tretjine članov društva ali zahteve nadzornega odbora. V nasprotnem primeru to stori nadzorni odbor.

Izredni zbor članov sklepa samo o zahtevah, zaradi katerih je bil sklican.

 

 

 

19. člen

 

Zbor članov odpre in vodi, do izvolitve delovnega predsednika, predsednik upravnega odbora. Za delo zbora članov se izvoli delovno predsedstvo v sestavi predsednik, član, zapisnikar in dva overitelja zapisnika.

 

20. člen

 

O sklicu zbora članov s predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 7 dni pred sklicem.

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo pravico glasovati. Če ob predvidenem začetku zbor članov ni sklepčen, se začetek preloži za 30 minut, nakar zbor članov veljavno sklepa, če je prisotna najmanj 1/33 članov, ki imajo pravico glasovati, sklepi pa so sprejeti, če je zanje glasovalo več kot 50% navzočih. Če zbor članov sklepa o spremembi statuta ali prenehanju delovanja društva, je potrebno, da zboru članov prisostvuje polovica članov društva, ki imajo pravico glasovati, ter za to glasuje najmanj dve tretjini navzočih članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

 

21. člen

 

Zbor članov ima naslednje pristojnosti:

–       odloča o ustanovitvi, delovanju in prenehanju društva;

–       sprejema, spreminja in dopolnjuje Statut ter druge splošne akte društva;

–       sprejema in določa smernice in sklepe za delovanje društva;

–       obravnava in sprejema program dela, finančni načrt, zaključni račun društva;

–       obravnava poročilo upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča;

–       voli in razrešuje upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče;

–       obravnava strokovne zadeve v zvezi s poslovanjem in delovanjem društva;

–       odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča;

–       odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami in zvezami društev ter o združitvi z drugimi društvi;

–       odloča o vseh drugih zadevah po predlogu upravnega odbora in nadzornega odbora ter navzočih članov.  O slednjem potem, ko dobi mnenje upravnega odbora.

O delu zbora članov se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, član, zapisnikar in overitelja zapisnika.
UPRAVNI ODBOR
22. člen

 

Upravni odbor je izvršilni organ društva in opravlja organizacijske, izvršne, upravne, finančne, materialne in strokovno tehnične zadeve društva. Vodi delo društva med dvema zboroma članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.

23. člen

 

Upravni odbor šteje od 5 do 7 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik in člani.

Podpredsednik društva je lahko hkrati tajnik ali blagajnik društva.

Mandat članov upravnega odbora traja tri leta. Člane voli zbor članov in so lahko večkrat ponovno izvoljeni.

 

24. člen

 

Naloge upravnega odbora so:

–       sklicuje zbor članov;

–       upravlja in vodi društvo v skladu s splošnimi akti društva, usmeritvami in sklepi zbora članov;

–       odloča o višini članarine in o višini prispevkov za posamezne namene;

–       pripravlja gradivo za zbor članov kot so finančni načrt, zaključni račun, program dela ipd.;

–       pripravlja predlog Statuta in spremembe Statuta društva ter drugih splošnih aktov društva;

–       skrbi za materialno-finančno poslovanje društva in za njegova sredstva;

–       ustanavlja stalne in občasne društvene komisije, sekcije in druga delovna telesa za izvrševanje posameznih nalog in imenuje njihove člane;

–       odloča o pohvalah in nagradah članom društva;

–       upravlja s premoženjem društva;

–       opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti zbor članov.

 

 

25. člen

 

Upravni odbor lahko v izjemnih primerih imenuje v upravni odbor nove člane, vendar največ 2 člana in s tem nadomesti manjkajoča člana upravnega odbora.

Pogoj za imenovanje novega člana upravnega odbora je prenehanje članstva članu upravnega odbora v upravni odbor zaradi:

–       izstopa iz upravnega odbora ali iz društva;

–       izključitve iz društva;

–       smrti.

 

26. člen

 

Upravni odbor je sklepčen, če je na sestanku prisotnih večina članov. Seje odbora so javne. Pravno veljavno odloča z navadno večino glasov, to pomeni, da je sklep sprejet, če seji prisostvuje več kot polovica članov upravnega odbora in če zanj glasuje večina prisotnih članov. V primeru neodločenega izida odloči glas predsednika.

 

 

27. člen

 

Delovna telesa lahko upravni odbor imenuje za dobo, ki je manjša ali enaka mandatni dobi upravnega odbora. Po prenehanju mandatne dobe upravnega odbora, ki jih je imenoval, preneha tudi status in pristojnosti teh delovnih teles. Naloge, število članov in predsednika delovnih teles imenuje upravni odbor.

Delovna telesa so metoda dela društva, organizirana po interesnem principu članov društva, niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva. Za svoje delo so delovna telesa odgovorna upravnemu odboru.

 

 

NADZORNI ODBOR
28. člen

 

Nadzorni odbor je nadzorni organ društva in spremlja delo upravnega odbora ter drugih organov društva. Opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva in nadzor nad izvrševanjem sklepov zbora članov.

Nadzorni odbor je odgovoren zboru članov, ki mu tudi poroča enkrat letno.

Nadzorni odbor sestavljajo trije na zboru članov izvoljeni člani. Predsednika odbora izvolijo člani izmed sebe.

 

29. člen

 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se sej upravnega odbora, a brez pravice odločanja na seji.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani. Odločitve se sprejemajo z večino vseh članov.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je tri leta in so lahko ponovno izvoljeni v ta organ.

 

30. člen

 

Naloge nadzornega odbora so:

–       nadzira izvajanje določil tega statuta;

–       daje pobudo za sklic izrednega občnega zbora;

–       nadzira finančno poslovanje društva in pregleduje finančno dokumentacijo;

–       nadzira izvajanje letnega finančnega načrta;

–       nadzira upravljanje in gospodarjenje s sredstvi društva;

–       nadzira zakonitost sprejetih sklepov organov društva;

–       nadzira izvajanje drugih za društvo obveznih zakonskih določil državne zakonodaje;

–       razpravlja o nepravilnostih v društvu in ustrezno ukrepa;

–       predlaga zboru članov razrešnico organov društva.

ČASTNO RAZSODIŠČE

31. člen

 

Častno razsodišče je disciplinski organ društva, ki je za svoje delo odgovoren zboru članov.

Sestavljajo ga trije na zboru članov izvoljeni člani, njihov mandat je tri leta in so lahko ponovno izvoljeni. Člani izmed sebe izvolijo predsednika razsodišča.

 

32. člen

 

Častno razsodišče zaseda po potrebi in na osnovi pisnih zahtev članov društva ali društvenih organov. Častno razsodišče je sklepčno kadar so prisotni vsi člani in sprejema veljavne sklepe z večino glasov.

 

33. člen

 

Častno razsodišče na prvi stopnji obravnava kršitve članov društva, ki so:

– kakorkoli kršili določila Statuta ali drugih aktov društva;

– nevestno izvrševali sprejete zadolžitve in funkcije v društvu;

– izvajali dejanja, ki škodijo ugledu društva

in izreka disciplinske ukrepe.

Častno razsodišče odloča tudi o sporih med društvom in njegovimi člani, ki izhajajo iz izvrševanja pravic in obveznosti članov določenih v Statutu ter o sporih v zvezi s sprejemanjem v članstvo.

 

34. člen

 

Častno razsodišče lahko na podlagi ugotovljene dejanske krivde in odgovornosti člana društva, le-temu izreče naslednje ukrepe:

–       javni opomin;

–       opravo krajevno koristnega dela;

–       izključitev iz društva.

Rok za odločitev ukrepa častnega razsodišča je 15 dni od seznanitve z razlogom za disciplinsko obravnavanje člana društva.

 

35. člen

 

Zoper sklep častnega razsodišča je možna pritožba na zbor članov društva, kot drugostopenjskega organa. Rok za pritožbo je 30 dni od prejete odločitve ukrepa častnega razsodišča.

Dokončno odločitev sprejme zbor članov v roku 30 dni od prejema pritožbe zoper sklep častnega razsodišča.
PREDSEDNIK DRUŠTVA

 

36. člen

 

Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva. Predsednik društva je predsednik upravnega odbora.

Zbor članov ga izvoli za mandatno dobo treh let, vendar največ dvakrat zaporedoma.

Predsednik društva sklepa pogodbe in opravlja druga opravila v pravnem prometu. Predsednik društva je odgovoren, da društvo deluje v skladu s pravnim redom Republike Slovenije.

Predsednik društva za svoje delo odgovarja upravnemu odboru in zboru članov.

Predsednika društva v primeru njegove odsotnosti nadomešča podpredsednik društva.

 

TAJNIK DRUŠTVA

 

37. člen

 

Tajnik društva skrbi za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva. Izvoli ga zbor članov za dobo treh let. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.

 


V.    FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA


38. člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:

–       s članarino;

–       iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva;

–       z darili in volili;

–       s prispevki donatorjev in sponzorjev;

–       iz javnih sredstev in

–       iz drugih virov.

39. člen

 

Letni predračun prihodkov in odhodkov, finančni načrt in zaključni račun sprejme zbor članov društva na predlog upravnega odbora.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno. Vsaka oblika delitve premoženja društva med njegove člane je nična.

 

40. člen

 

Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventurno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali proda le na podlagi sklepa upravnega odbora.

Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali proda le na podlagi sklepa zbora članov

 

41. člen

 

Materialno in finančno poslovanje društva mora biti v skladu z veljavnimi predpisi, ter računovodskimi in knjigovodskimi standardi določenimi za društva. Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja. Materialno in finančno poslovanje društva vodi in zanj odgovarja blagajnik društva.

Vsak član društva ima pravico do vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.
42. člen

 

Finančno poslovanje društva se vrši preko transakcijskega računa, po predpisih o finančno materialnem poslovanju.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

 

43. člen

 

Sponzorji ali donatorji društva so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno ali kako drugače pomagajo. Sodelujejo lahko na sejah društva, nimajo pa pravice odločanja.

 

44. člen

 

Društvo lahko organizira javne prireditve skladno z veljavno zakonodajo za svoje člane in nečlane.

Tako pridobljena sredstva društvo porabi skladno s finančnim programom in veljavno zakonodajo.

 

 

 


VI.    NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM V TAKEM PRIMERU

 

45. člen

 

Društvo lahko preneha:

– če tako sklene zbor članov društva ali če se število članov društva zmanjša tako, da je v evidenci društva manj kot 10 članov;

– s spojitvijo z drugimi društvi;

– s pripojitvijo k drugemu društvu;

– z odločbo pristojnega državnega organa o prepovedi delovanja oziroma po samem zakonu.

 

46. člen

 

V primeru prenehanja društva se vse premoženje – premičnine, nepremičnine in finančna sredstva prenesejo lokalni skupnosti.

 

VII.  KONČNE DOLOČBE
47. člen
Ta statut stopi v veljavo, ko ga potrdi pristojni organ.

 

 

 

Kamnik, 9. 11. 2011                                                                 Predsednik društva:

Ivana Skamen

 

Spremembe statuta: 8. 1. 2014